Позакласна робота

 

Про деякі аспекти позакласної роботи 

            Мета сучасного виховного процесу – формування інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти викликам глобалізації життя, вимагає від педагогів нових підходів до організації виховної діяльності.

Кожний навчальний заклад має визначитися із системою виховної роботи, яка є передумовою створення середовища з потужним виховним впливом на особистість. Формуючи модель виховної системи, головну увагу зосередити на спрямування освітньо-виховного процесу на усвідомлене оволодіння учнями естетичною культурою, дидактичне та виховне забезпечення учнів художньо-естетичними цінностями у процесі вивчення базових дисциплін та в позашкільній  роботі.

Виховна система  це цілісний організм, який виникає у процесі інтеграції основних компонентів виховання (мета, суб’єкти виховання, їх діяльність, спілкування, відносини, кадровий потенціал, матеріальна база), що сприяє духовному розвитку і саморозвитку особистості, створенню своєрідного, за визначенням «духу школи».

Виховна система школи повинна бути ядром загально шкільного механізму цілеспрямованого формування соціального досвіду вихованців і враховувати:

по-перше  соціальне замовлення, яке ґрунтується на соціально значущих якостях особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, людей, природи, праці, мистецтва і до себе;

по-друге - досягнутий рівень сформованості у вихованців окремих соціальних якостей і соціального досвіду в цілому;

по-третє  особливості конкретної школи: умови, традиції, якісний склад педагогічного колективу, матеріальну базу тощо. Тобто, виховна система школи  повинна бути конкретним механізмом дії конкретних людей.

Інноваційним баченням щодо розробки систем виховання є тенденція гармонійного поєднання інтересів учасників виховного процесу: вихованця, який повинен мати можливості  для вільного саморозвитку, і самореалізації; суспільства, що зацікавлене у формуванні духовно-моральної особистості; держави, яка спрямовує свої зусилля на те, щоб діти зростали громадянами-патріотами, здатними забезпечити Україні гідне місце в цивілізованому світі.

Реалії сьогодення потребують від керівників навчальних закладів посилення патріотичного виховання. Вивчення історії рідного краю, формування особистості з глибоким відчуттям своїх коренів, роду, родини, народу.  Учні мають набути патріотичних почуттів до України, перейматися її долею.

       Посиленої уваги потребує стимулювання внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх посильної участі у справах учнівського колективу, органах учнівського самоврядування, подальший розвиток співпраці педагогічного, учнівського колективів з батьківською громадськістю. Педагогічним колективам із органами учнівського та батьківського самоврядування слід розробити спільні заходи щодо формування у дітей та молоді активної життєвої позиції.

         Виховання дітей та молоді на засадах християнських, загальнолюдських моральних цінностях вимагає формування навичок культури здоров’я, уміння здійснювати власний вибір на користь здорового способу життя, збереження загального та репродуктивного здоров’я, формування ціннісного ставлення учнів до навколишнього світу, естетичної культури. Зважаючи на зазначене, головні напрями виховної діяльності педагога, мають передбачити такі завдання:

-  вчити дитину бути людиною, яка здатна жити гідно; формувати в неї вміння володіти собою, повноцінно розвиватися фізично, сприяти нормальному функціонуванню організму, берегти здоров’я, вести активне життя, бути щасливою, усвідомлювати сенс і мету життя;

-  вчити пізнавати себе і своє оточення, здобувати знання і вивчати світ, тобто повноцінно освоювати соціальний і природний досвід людства, мислити на рівні досягнутих сучасною наукою і суспільством ідей, фактів, відкриттів;

-  навчати морально оцінювати світ, тобто конструктивно, відповідно до загальнолюдських цінностей і сучасної моралі, поводитися в соціумі й наодинці зі своєю совістю;

-   вчити діяти, працювати, бути громадянином сучасного суспільства і світу, брати активну участь у перетворенні довкілля на благо людей;

-   навчати продуктивної взаємодії, стосунків із людьми, які її оточують в сім’ї школі й інших соціальних інституціях;

-   навчати творчості, тобто здійснення за власним вільним вибором таких дій, які несли б у собі потенціал новизни й самобутності.

 

 

Становлення і розвиток виховної системи

Мета позакласної роботи педагогічного колективу школи: виховання особистості учня, набуття ним соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування в нього наукового світогляду, розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, екологічної культури, прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і професійних норм, правил, цінностей та ідеалів поведінки.

 

 

Управління виховною системою здійснюється на основі:

- річного плану роботи школи;

- річного плану виховної  роботи;

- річного плану  органів учнівського самоврядування;

- річного плану  шкільних методичних об’єднань;

- річного плану класних керівників.

 

Позакласна робота (зміст, виховні технології, методи та форми )

- спланована за тематичними тижнями і виконується з урахуван­ням вікових особливостей учнів:

Здоровий спосіб життя

         Профорієнтаційна робота

                   Правова робота

                             Національно-патріотична робота

                                 Проблема насильства в шкільному колективі

- спрямована на формування ціннісних ставлень ( за програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»):

ціннісне ставлення до себе

Формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості;

Усвідомлення основних засад «Я – концепції» особистості;

Сформованість основних засад «Я-концепції» особистості;

Сформованість життєвих компетенцій, активної життєвої позиції

 «Здоров’я найцінніший скарб», «Мої права та обов’язки», «Мама, тато і я – спортивна сім’я», «Знати, щоб жити!», «Хочеш бути щасливим – будь!»

ціннісне ставлення до особистості до сім’ї, родини, людей

Формування основ національних та загальнолюдських цінностей;

Усвідомлення цінностей соціального спілкування;

Засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей;

Сформованість соціально-комунікативних компетенцій

«Гляди, не забудь - людиною будь!», «Як і чим випробовується дружба», «Собори наших душ», «Любов’ю дорожити вмійте», «Людське життя як найвища цінність»

ціннісне ставлення до праці

Сформованість понять та уявлень про важливість праці в житті людини;

Сформованість потреби в праці;

Сформованість поняття професійного самовизначення;

Сформованість готовності до творчої праці

 «Допоможи книзі!», «Трудові традиції української родини», «Професії від А до Я», «Економність та господарність – ознака культури», «Ми – знаємо, ми – вміємо, ми – зможемо!»

ціннісне ставлення до природи

Сформованість понять та уявлень про довкілля;

Усвідомлення себе як невід’ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, взаємозв’язок стану довкілля та здоров’я людей;

Сформованість почуття особистої причетності до збереження природних багатств;

Сформованість екологічної культури особистості

 «Знай, люби, бережи», «До природи – не неси шкоди», «Дзвони Чорнобиля», «Екологічна майстерня», «Ерудити природи»

ціннісне ставлення до культури , мистецтва

Сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві;

Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності;

Розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості;

Сформованість естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей, створених світовою культурою, цінностей інформаційної культури;

«Музична спадщина рідного краю », «Казкова феєрія», «Уроки шляхетності», «Музичний калейдоскоп», «Через роки з Любов’ю», літературно музична композиція «Ніч перед Різдвом».

ціннісне ставлення до суспільства і держави

Сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу;

Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини;

Сформованість потреби у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства українського народу;

Сформованість активної громадянської позиції та відповідальності за долю України;

 «Пам’ятаймо героїв», «Козацькі розваги», «Конвенція ООН та Конституція України про права дітей», «Збережемо наш скарб – рідну мову», «Колосок пам’яті».

Педагогічний колектив великого значення надає позаурочній гуртковій та спортивній роботі.